Forretningsbetingelser

Generelle forretningsbetingelser for Text by Benzon

Disse almindelige forretningsbetingelser er gældende for alle aftaler, mundtlige og skriftlige, som indgås mellem Text by Benzon og kunden.

Kundens forpligtelser
Kunden skal på det aftalte tidspunkt stille alt nødvendigt og relevant materiale til rådighed for Text by Benzons udførelse af opgaven.

Text by Benzons forpligtelser

Text by Benzon leverer den aftalte opgave inden for den aftalte deadline til den aftalte pris.

Betaling uden for normal arbejdstid og hastetillæg

For opgaver, der skal udføres med under 24 timers varsel, eller med så kort deadline at Text by Benzon er nødsaget til at tage aftentimer og/eller weekender i brug, er Text by Benzon berettiget til at tillægge et hastegebyr på minimum 40% af opgavens samlede pris. Det pågældende hastegebyr fastsættes ud fra Text by Benzons vurdering af den nødvendige overarbejdstid i forbindelse med den specifikke opgave, og kunden informeres herom i forbindelse med aftalens indgåelse.

Ændring eller aflysning af opgave

Såfremt kunden markant reducerer opgavens omfang, markant ændrer tidspunktet for opgavens udførelse eller aflyser hele opgaven mindre end 48 timer før det aftale tidspunkt for levering af opgavematerialet, er Text by Benzon berettiget til at fakturere kunden 50% af den aftalte eller forventede pris. Hvis opgavens omfang viser sig at være markant større end det aftalte, genforhandles den aftalte deadline og prisen justeres i overensstemmelse hermed.

Fakturering

Opgaver faktureres samlet efter aflevering, medmindre andet aftales i forbindelse med den enkelte opgave. Betalingsfrister og -oplysninger fremgår af fakturaen.

Tavshedspligt

Vinni von Benzon og dermed Text by Benzon er underlagt Translatørloven og har derfor tavshedspligt i forhold til kundens materiale. Alle oplysninger, som Text by Benzon får kendskab til i forbindelse med en opgave, behandles fortroligt, og alt materiale opbevares sikkert og forsvarligt. Tavshedspligten gælder også efter opgavens fuldførelse.

Erstatningsansvar

Text by Benzon er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af Text by Benzon.

Text by Benzon kan dog under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder tabt avance, tab af goodwill, produktionstab og lignende. Derudover er erstatningsansvaret begrænset til et beløb, som ikke kan overstige beløbet af den aftale, der har givet anledning til, at kravet rejses. Text by Benzon er dækket af Translatørforeningens professionelle ansvarsforsikring i forbindelse med bekræftede oversættelser.

Force majeure

Såfremt Text by Benzon ikke er i stand til at levere den aftalte opgave som følge af forhold, der ligger uden for Text by Benzons kontrol, herunder brand, oversvømmelse, strømsvigt, sygdom og lignende, skal Text by Benzon være frigjort fra de aftalte leveringsforpligtelser, så længe situationen består. Text by Benzon kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, kunden måtte lide som følge af ovennævnte og lignende situationer.